Özlük Birimi
08 Şubat 2022

  BİRİM ÇALIŞANLARI
Özlem KOYUNCU-Memur

  GÖREV TANIMLARI

Özlük/Personel Birimi; Personelin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vb.) ve özlük dosyasının muhafazasını sağlamak, kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütmek amacıyla sağlık tesisi bünyesinde oluşturulmuştur.

GÖREV ADI (Sorumlusu):

AMİR(LER):
Sağlık Tesisi Yönetici/Başhekimi
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisi yönetiminin uygun gördüğü aynı nitelikleri haiz bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

GÖREV AMACI:
Sağlık tesisinde çalışan bütün personelin özlük işlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

 1. Personelin özlük işlerinden sorumludur.
 2. Personelin özlük hakları ile ilgili yazışmaları yapmak,
 3. Bütün personeli şahsi dosyalarının düzenli ve gizli olarak tutulmasından resmen sorumludur.
 4. İstirahati gerektiren hastalık halinde istirahati verecek hekim ve Sağlık Kurulları yönetmeliği ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin kendisine yüklediği görevler ve İdari Mali Hizmetler Müdürünün kendisine verdiği diğer hizmetleri yapmak,
 5. Personelinin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,
 6. Mahiyetinde çalışan personelin işe geliş ve gidişlerini, görevlerini zamanında yapıp yapmadıklarını kontrol etmek,
 7. Personelin görevleri ile ilgili olarak bilgilerinin artırılması için genelge ve genel yazıların açıklamalarını yapmaktır. 

GÖREV ADI (Sorumlusu):
Özlük Memuru/Görevlisi

AMİR(LER):
Sağlık Tesisi Yönetici/Başhekimi
İdari ve Mali İşler Müdürü

GÖREV DEVRİ:
Herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda; Sağlık tesisinde görevli uygun niteliklere haiz başka bir personel görevlerini yerine getirmektedir.

GÖREV AMACI:
Gelen giden evrak kaydı, iç ve dış yazışmalar ve personelin özlük işlemlerini yapmaktır.

YETKİ, TEMEL İŞ ve SORUMLULUKLARI:  

 1. Personelin göreve başlayış ve ayrılış yazılarını yazmak,
 2. Personel terfilerini düzenlemek,
 3. Kullanılan yıllık izinler hastane otomasyon programına ve izin defterine kaydetmek, liste haline getirilerek döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletmek,
 4. Personel raporları formu doldurmak, personelin ayrılış ve başlayış tarihleri liste haline getirilerek maaş ve döner sermaye hesaplamasında kullanılmak üzere mutemetlik birimine iletmek,
 5. Kurumdan başka bir kuruma atanan personelin maaş nakil ilmühaberi ve tebliğ tebellüğ ilmühaberi hazırlamak gerekli imzalar alındıktan sonra kurumla ilişkisini kesmek, mutemetliğe yönlendirmek, işlemler bittikten sonra özlük dosyası muhafaza edilmek üzere özlük ve sicil arşivine kaldırmak ve kayıtları yapılarak fiilen çalışan personel listesinden düşmek,
 6. Görevlendirmeleri ilgili kişiye tebliğ etmek ve gerekli birimlere konu ile ilgili bilgi vermek,
 7. Geçici görevle çalışan veya görevli olup ta başka kurumlara geçici olarak görevlendirilen personele görev yazısını tebliğ etmek ve fiilen çalışan personel listesinden kaydı düşmek veya eklemek.
 8. Askere gidecek personelin işlemleri yapılarak kurumdan ayrılışını sağlamak, maaş mutemetliğine bilgi vermek ve fiilen çalışan personel listesinden düşürmek,
 9. Sağlık tesisi ile ilişiği kesilen tüm personelin dosyasını ve geçmiş yıllara ait yazışma dosyalarını arşivlemektir.