Amaç ve Hedeflerimiz
03 Haziran 2020

AMAÇLARIMIZ

HEDEFLERİMİZ

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.
Sağlık çalışanlarının bağışıklama ve rutin muayenelerinin İSG ve ilgili diğer mevzuatlar uyarınca yapılmasını sağlamak.

SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE VE HASTA ODAKLILIK

Sunmakta olduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini sağlamak.
SKS Standartlarının eksiksiz şekilde hastane genelinde uygulanmasını sağlamak.
Etkinlik, etkililik, verimlilik, hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamı temelinde kalite uyumunu arttırmak.

SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAM

Kurumumuzda hizmet veren çalışanlarımızın memnuniyetlerini üst düzeyde tutmak.
Kurum çalışanlarına yönelik sosyal aktiviteler ve faaliyetler düzenlemek.

PERSONEL EĞİTİM VE GELİŞİMLERİ

Kurumumuzda çalışan kalifiye eleman sayısını nicelik ve nitelik yönünden artırmak.
Çalışanlara yönelik kişisel gelişim ve hizmet içi eğitimleri tamamlamak.
Sağlık çalışanlarını kurum dışı eğitimlere katılımını planlayarak sertifikasyon sağlamak.

ALT YAPI, DONANIM VE CİHAZ EKSİKLERİNİN GİDERİLMESİ

Birim bazında gerek görülen tüm alt yapı, cihaz ve donanım eksiklerini gidermek.
HBYS sistemini güçlendirmek, otomasyon yazılımını geliştirmek.
Teşhis ve tanı ünitelerine ek yatırım yapmak.
Gerekli görülen bina onarım ve tadilatlarını yapmak, alanların görsel modernizasyonunu sağlamak

İÇ ÇEVRE FAKTÖRLERİ

 • Yönetim
 • İnsan kaynakları
 • Finans
 • Klinik sistemler
 • Kurumsal yapı
 • Kurumsal kültür
 • Fiziksel olanaklar
 • Bilgi sistemleri

DIŞ ÇEVRE FAKTÖRLERİ:

 • Tıbbi teknoloji
 • Devletin sağlık politikası
 • Sağlık ekonomisi
 • Rekabet ve rakip kurumlar
 • Toplumsal ve demografik değişimler
 • Epidemiyolojik değişimler